.
.

INVOCACIONES A OYÁ

 
 
 
Ayaba ni afefeniku Orisha,
ni wayu re mesa baya ati mesa
asho wiwo ni gbogbo iri obimrin,
ni ashé funshe gbogbo afeyika ni na,
gaseke bawo nisalo atí muwa iku,
bawo mulo una gbogbo na buruku,
awafe ti iwo gbana oki ni okan ninjin,
gbogbo omo beru yulo nigbati iwo wa wuwu,
ti soro kuelu re manan manan lejun orun,
gbogbo awa na kunle ati na suré,
nigbatigbo re re fun wi ti na gbogbo ati ningun,
na wa si gbogbo modukue ni oruko ni na omo laiye.
 
Oyá Ayegüe ayilodá abiní yaguó
Ogui dimule obitiko. Obiní chokotó
kuén kuén talí kuenó. Oyá, Oyá
Yamuso. Agó.
Yansá Oriré omá lélu
Oyá cayé cáfieddeno
Oyá ayí lo da ayí me mo omí
entí omo cué cué oyé Orunla mío
talembe mí lo jékua jei yánsa,
Iyansa no ikú jen abibi dódo. Agó.
 
 
Oya yegbe iya mesa oyo orun
afefe iku lelebi oke ayaba
gbogbo loya oninrin
oga mi ano oga mi gbogbo
egun orisha ni abaya
oyu ewa oyansan oyeri
gekua iya mi obinrin
ni kiukuo le fun olugba
ni olofi nitosi wa
ayaba nikua moducue.
 
 

No hay comentarios: